บุคคล : ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยอยู่ในอันดับที่ ๒๕ ของโลก News

บุคคล : ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยอยู่ในอันดับที่ ๒๕ ของโลก

สถาบันการจัดการระหว่างประเทศ  (International Institute for Management-IMD) ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รายงานผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๒ ปรากฎว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้น ๕ อันดับจากเดิมในอันดับที่ ๓๐ ในปี ๒๕๖๑ เป็นอันดับที่ ๒๕ ในปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ ๑๐ ปี โดยประเทศไทยมีปัจจัยที่ได้รับคะแนนสูง ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่แข็งแกร่ง ผลิตภาพและประสิทธิภาพในการผลิต กรอบบริหารด้านสังคม การศึกษา ทัศนคติและค่านิยมของผู้ประกอบการ

แสดงความคิดเห็น